PIRKIMO/PARDAVIMO TAISYKLĖS

www.zmogausinstitutas.lt

 

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – VŠĮ Žmogaus institutas, įmonės kodas 305687989, juridinis adresas: Tvirtovės al. 90A, Kaunas, parduodamas prekes ir mokymus svetainėje https://zmogausinstitutas.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. 

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir paslaugas svetainėje https://zmogausinstitutas.lt.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo svetainėje https://zmogausinstitutas.lt (toliau – svetainė) taisyklės, yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.5. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją, yra sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

1.6. Svetainė – Užsakovo administruojamos paskyra internetiniame puslapyje https://zmogausinstitutas.lt, kurioje Pardavėjas talpina nuorodas į tiesioginius nuotolinius arba įrašytus mokymus bei su mokymais susijusią informaciją, atlieka mokymų ir kitų su mokymais susijusių paslaugų ir prekių pardavimo Pirkėjams veiklą.

1.7. Mokymai – paskaita, pranešimas, seminaras ar kitos formos edukacinis/informacinis užsiėmimas, kurį įsigyja Pirkėjas ir tiesiogiai mokymų auditorijoje ir/arba tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba vaizdo įraše gauną paruoštą informaciją. 

1.8. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su Pirkimo – pardavimo svetainėje taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.

2.2. Pirkėjas, pirkdamas paslaugą/prekę svetainėje, patvirtina taisykles. 

2.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Pirkimo/pardavimo Taisykles. Pakeistos Taisykles skelbiamos svetainėje. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, išskyrus atvejus, kai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su svetainėje viešai paskelbta Pardavėjo Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenys tvarkymas atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir svetainėje skelbiamos Privatumo politikos.

2.6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS

3.1.    Pirkėjas, užsisakydamas prekes ir paslaugas svetainėje,  sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka. 

3.2.    Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

3.3.    Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas svetainėje https://zmogausinstitutas.lt Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis svetaine https://zmogausinstitutas.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už į prekių krepšelį įdėtas prekes ir paslaugas per 2 (dvi) darbo dienas.
Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju svetainėje nurodytais kontaktais tik klausimais, tiesiogiai susijusiais su prekių ir paslaugų įsigijimu, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos. 

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 

APMOKĖJIMO TVARKA 

6.1. Prekių ir paslaugų kainos svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

6.2. Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste.

6.3. Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba paslaugas.

6.4. Sąskaita faktūra Pirkėjui išsiunčiama per penkias darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už užsakymą Pirkėjo nurodytu el.paštu, jeigu Pirkėjas pirkimo metu pažymi, kad reikalinga sąskaita ir pateikia būtinus sąskaitai išrašyti rekvizitus.

6.5. Pirkėjui pageidaujant gali būti išrašyta sąskaita faktūra ne jo vardu, o įmonei ar kitai įstaigai. Tokiu sąskaita išrašoma ir išsiunčiama Pirkėjui per penkias darbo dienas nuo gauto apmokėjimo.

 

PREKIŲ BEI PASLAUGŲ PRISTATYMAS

7.1. Pirkėjo įsigyti nuotoliniai Mokymai ir visa jų medžiaga tampa prieinama Pirkėjui ne vėliau nei per 5 darbo dienos nuo tiesioginių mokymų transliacijos datos arba, jeigu įsigyjami jau įvykę mokymai, per 48 valandas nuo apmokėjimo už paslaugą momento mokymai tampa prieinami Pirkėjui jo asmeninėje paskyroje arba Pirkėjas gauna informaciją apie mokymų medžiagą nurodytu pirkimo metu asmeniniu el.paštu. Mokymų įrašai ir kita su Pirkėjo įsigytais mokymais susijusi medžiaga yra prieinama svetainėje pirkimo metu nurodytą laiką arba kol Pirkėjas neištrina savo Paskyros.

7.2. Dovanų kuponus Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą el.paštą. Taip pat, pirkėjui pageidaujant, kuponai gali būti spausdinami ir siunčiami paštu.

7.3. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų: gauti į paštomatą arba į artimiausią pašto skyrių.

7.4. Jei Pirkėjas prekių pats nepriima, nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

7.5. Užsakant prekes gali būti taikomas pristatymo mokestis.

 

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO TAISYKLĖS IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA. 

8.1. Sumokėti pinigai už dovanų kuponus ir kitas svetainėje parduodamas paslaugas yra negrąžinami. 

8.2. Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka. 

8.3. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu. 

8.5. Pirkėjui ištrynus Paskyrą iš internetinės svetainės , kurią nurodome įsigijus mokymus ar renginį, ar kitaip išreiškus norą, kad Pirkėjo duomenys Pardavėjui būtų nebeprieinami, Pardavėjas neįsipareigoja išsaugoti nusipirktų mokymų informacijos ir neužtikrina, kad įsigyti Mokymai bus prieinami svetainėje sukūrus naują Paskyrą ar atkūrus ištrintą Paskyrą.  

 

ATSAKOMYBĖ

9.1.    Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis svetaine. Autorinės mokymų medžiagos filmavimas, įrašymas ar kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Pirkėjui gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.

9.2. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis svetaine gali būti sustabdyta neribotam laikui. Prieigos sustabdymas reiškia, kad Pirkėjas negali prisijungti prie Paskyros.

9.3.    Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio) saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. 

9.4.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5.    Jei svetainėje pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu naudojantis svetaine, vykdoma svetainėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su prekėmis ar paslaugomis vykdo kitais būdais nei per svetainę, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos. 

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka